در مورد انسانها و آنیماسیون

إيميليا براتانوفا

 روز بیست و ششم اکتبر اولین فعالیت برنامه راهنمایی فرهنگی با شرکت ۳۰ نفر پناهندگان و
 پناهجویان از ۹ ملت بر گزار شد. مهمانان ما: خانم وسل ، ُجوانی و دیماتا از انجمان ٬کمُپت کلکتیو٬
 تعریف کردن انیماسیون در بلغارستان ‌ ، پیغام های دیوازنگاری و کمیکس ، خصوصیت این هنرها ،
آزادی اظهار نظر که آنان می دهند و نفوذ آنان بر جامعه را بر عهده گرفتند برنامه با نشان دادن فیلم انیماسیون مستند ٬پدر ٬ شروع شد. این فیلم یادگار های دردآور از روابط
 پنج بچه بزرگ شده با پدران خود ضمن رژیم کمونیسم تعریف می کند. بدون شک برای ما جالب
 بود چطور انسانها از جامعه هایی که معمول خانواده پشتیبانی و بنا ها بیشتر محکم را به شخص
 تامین می کند ، این فیلم را پذیرفتند. فیل از آفغانستان خلصه گفت که پدران غالبا بیشتر بیگانه به
 نظر می رسند چون مادر همیشه نزدیکتر به بچه های خود است و زاید از عراق شخصیت فیلمی
پدر گرگ را به عنوان پدر خودش شناخت


 دیوار نگاری بین دیوارهای جدایی که بیشتر وقت ها روی آنان نقاشی می کنند ، پلی ساخته است.
 دیوار بین فلستین و اسرائل ‌ ،دیوار برلین و نیز دیوار آینده بین بلغارستان و ترکیه برای ساختن
 جدایی بکار می روند ولی نیز برای جای اظهار نظریه های مدنی و اجتمایی بدرد می جورند. حاکیم
 از مصر در باره دیوارنگاری که میدان تحریر را تزین کرد و بعد از بهار عربی سال ۲۰۱۱ آن را پر از
 خشم ناراضیان کرد ، حرف زد


 اقای جوانی از چند کمیکس اروپایی و عربی تعریف کرد و در باره جهت خط مسیر توسهه داستان
 در کمیکس عربی (در آن بر خلف کمیکس اروپایی ، شخصیت های خوبی از طرف راست به سوی
 طرف چاپ وارد صحنه نمایش می شوند) صحبت کرد. دیماتا کمیکس خود ٬چطور اقای بلک آبی 
 شد ٬ را تعریف کرد. خط مسیر توسعه داستان این کمیکس خیلی نزدیک به تاریخ مهمانان ما بود
 چون در آن جست و جوی اداری یک مهاجر با هدف ادغام شدن در جامعه کشور جدید تعریف شده
است


 در آخر دیدار اول ما ، هر یکی شرکت کنندگان داستان سه بخش را وابسته با گذشته ‌ ، زمان حال و
 آینده نقاشی کرد. در این نقاشی ها امید برای زندگی بهتر در آینده ، غم به دلیل گذشته ‌ ، خوشحالی
 به دلیل نجات یافتن ‌ ،زندگی عشق و برقی که به ما باور در بهتر بودن آینده می دهد ، می توانست
دید

 

بیشتر اکسها از این فعالیت اینجا در دسترس شما هستند

اسمهای شرکت کنندگان به دلیل امنیت آنها تغییر شده اند

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation