Проектът / The Project

Културна "адеквация"
Програма за културна ориентация на бежанци и търсещи закрила лица

Културна фондация А25 вярва, че наред с българския език, познаването на културните и социални кодове на приемащото общество е от първостепенна важност за овластяването на бежанци и търсещи закрила лица, за упражняването на човешките им права в България и за насърчаването на демократични ценности.

Чрез разработването на деветмесечна програма за културна ориентация на бежанци и търсещи закрила лица, състояща се от предоставяне на информация и участие в разнообразни културни дейности в град София и явяваща се като естествено продължение на Националната програма за интеграция на бежанци в Република България, ние целим да:
  • подобрим способностите на бежанци и търсещи закрила лица за активно и ефективно участие в българското общество;
  • им предоставим възможност за досег с културни блага;
  • благоприятстваме разбирането на междукултурните различия в обществото като цяло.
Планираните дейности включват модул по културна ориентация, посещения на музеи, работилница за комикси и улично изкуство, български народни танци, посещения на театрална постановка и кино прожекции, литературно четене, обиколка на София и нейните забележителности и заключителна фотоизложба.

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Стойността на безвъзмездното финансиране е 17 217.20 евро.  

***
Cultural "Adequation"
A cultural orientation program for refugees and asylum seekers

A25 Cultural Foundation believes that along with knowledge of the Bulgarian language, it is knowledge of the cultural and social codes of the host community which is indispensable for empowering refugees and asylum seekers, exercising their human rights in Bulgaria and fostering democratic values.

By developing a 9-month cultural orientation programme for refugees and asylum seekers, consisting of information about and participation in various cultural activities in Sofia, and in line with the National Programme for Integration of Refugees in the Republic of Bulgaria, we aim at:
  • enhancing the capacity of refugees and asylum seekers to actively and effectively function in the Bulgarian society;
  • providing them with possibilities for access to cultural goods;
  • facilitating the understanding of multicultural differences in the society at large.
The planned activities include a cultural orientation session, museum visits, comics and street art workshop, Bulgarian folklore dances, theatre and cinema attendances, literary readings, Sofia tour guide and a final photo exhibition.

This project is supported by a grant of EUR 17 217.20 from the NGO Programme in Bulgaria under the European Economic Area Financial Mechanism.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation