Екип / Team

Емилия Братанова /culture@a25cultfound.orgтел.0886 519 111/ работи в сферата на убежището, миграцията и интеграцията както на теоретично, така и на практично ниво. Като част от екипа на Културна фондация А25 се занимава с развитието и организацията на дейности в сферата на интеграцията на бежанци в Република България. 

Кремена Христова /kremena.hristova@a25cultfound.org/ работи в областта на културата и съвременните изкуства, а допълнителните си изследователски интереси насочва към междукултурното сътрудничество и културните политики. Един от съоснователите на Културна фондация А25.

Ина Дублекова /ina.doublekova@a25cultfound.org/ също е сред съоснователите на Културна фондация А25 и работи в сферата на съвременната култура и изкуства. Основните й интереси са насочени към сценични изкуства, джендър тематика и отношения между мнозинство и малцинства в широк смисъл.

Повече за членовете на екипа на Културна фондация А25 може да видите тук
Фейсбук: Kултурна фондация < А25 > Cultural Foundation
www.a25cultfound.org

Преводачи:

Теодора Спасова - арабски
Алевтина Стоянова - арабски
Никол Карапеева - фарси
Еноят Али Хосейни - фарси

Външни консултанти и специални гости:

Азиз Таш

Мая Ценова

Весела Данчева, Иван Богданов и Димитрий Ягодин от Компот Колектив

Гергана Димитрова от ОСАИК "36 маймуни"

Сабрина Трад от Хуманитарна помощ за бежанците в България и Руслан Трад от Форум за арабска култура, създател на блога "Интидар"

Здравко Григоров и Ангел Хаджийски от "Позор", основатели на Филмовия фестивал MENAR

Стефан Иванов, поет и писател

Георги Панайотов от школа за народни танци "Щиглец хоротропец"

Мартин Зашев от "Сдружение 365", организатор на Free Sofia Tour

Марица Колчева от Галерия "Ластици"

Визуална идентичност:

www.anndesign.org
***

Emiliya Bratanova /culture@a25cultfound.org, T: 0886 519 111/ works in the area of asylum, migration and integration both on a theoretical and a practical level. As part of the A25 Cultural Foundation team, she is involved in the development and implementation of integration activities for refugees in Bulgaria.

Kremena Hristova /kremena.hristova@a25cultfound.orgworks in the area of culture and contemporary art. She is also interested in multicultural cooperation issues and cultural policies. She is one of the co-founders of A25 Cultural Foundation.

Ina Doublekova /ina.doublekova@a25cultfound.org/ is also a co-founder of A25 Cultural Foundation and works in the field of contemporary culture and arts. She is mainly interested into performing arts, gender issues and relationships between majority and minorities in a broader sense. 

You can find out more about A25 Cultural Foundation's team here
Facebook: Kултурна фондация < А25 > Cultural Foundation
www.a25cultfound.org

Translators:

Teodora Spasova - Arabic
Alevtina Stoyanova - Arabic
Nikol Karapeeva - Farsi
Enoyat Ali Hoseyni - Farsi

External consultants and special guests:

Aziz Tash

Maya Tzenova

Vessela Dantcheva, Ivan Bogdanov and Dimitry Yagodin from Compote Collective

Gergana Dimitrova from OCAAC “36 Monkeys”

Sabrina Trad from Humanitarian Aid for Refugees in Bulgaria and Ruslan Trad from Forum for Arab Culture, author of the blog "Intidar"

Zdravko Grigorov and Angel Hadzhiyski from "Pozor", founders of MENAR Film Festival

Stefan Ivanov, poet and writer

Georgi Panayotov from Folk Dance School "Shtiglec Horoptropec"

Martin Zashev from 365 Association, organizer of Free Sofia Tour

Maritsa Kolcheva from Rubber Gallery

Visual identity:

www.anndesign.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eea grants / a25 culgoral foundation

eea grants / a25 culgoral foundation